www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  122453
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Google
 
จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยแก่คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน หัวข้อเรื่อง “Advanced Updates in Research Ethics Agenda”
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยแก่คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข หัวข้อเรื่อง “Advanced Updates
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 13 – 14 กันยายน 2550 ณ รร.เจริญโฮเต็ล อุดรธานี
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 4 สิงหาคม 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 4 สิงหาคม 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก 14 มิถุนายน 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก 14 มิถุนายน 2549
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2548 ณ ห้องทิพวัลย์ 3 โรงแรมริชมอน จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน
19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน มีการประชุมระดมสมองเรื่อง Storage of Bio...
 
 

   


หมวดหมู่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของไทย

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
Norton 360
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251